Daj cynk
Reklama

Strony informacyjne

Regulamin WMASG.pl

Strony informacyjne, 08.09.2010, h. 18:34, dodał: Sharpek

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej zwanej WMASG.pl - Witryna Maniaków Airsoftgun wraz z jej składowymi (Forum.WMASG.pl, Airsoftmap.pl, Airsoftphotos.net), znajdującej się pod głównym adresem: www.wmasg.pl i www.asg.pl (dalej zwane "WMASG.pl").

I. Dostępność i funkcjonowanie WMASG.pl

 1. Redakcja WMASG.pl (zwana dalej “Redakcją”) nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności WMASG.pl, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. Redakcja zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia WMASG.pl w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do WMASG.pl, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania.

II. Treść i materiały zawarte na WMASG.pl

 1. Treść zawarta na WMASG.pl (oraz jej zawartość w całości), w tym materiały prezentowane na łamach WMASG.pl stanowią własność Redakcji lub jeśli stanowi inaczej innych osób bądź firm i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.
 2. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to użytkownicy WMASG.pl mają prawo przeglądać WMASG.pl i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez WMASG.pl lub inny uprawniony podmiot.
 3. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na WMASG.pl w inny sposób i na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych na WMASG.pl w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 5. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na WMASG.pl stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Odpowiedzialność WMASG.pl i Użytkowników

 1. Użytkownicy, którzy zapisują materiały z WMASG.pl, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy WMASG.pl ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem WMASG.pl, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na WMASG.pl treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania WMASG.pl, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze strony WMASG.pl, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Redakcję w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników WMASG.pl.
 3. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do WMASG.pl oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na WMASG.pl, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik WMASG.pl, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu WMASG.pl lub w systemie służącym do przesyłania WMASG.pl, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały umieszczane na łamach WMASG.pl.
 6. WMASG.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w ramach WMASG.pl materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać lub blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
 8. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w materiałach.
 9. Redakcja ma prawo do zmniejszania/kompresowania materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.
 10. Redakcja ma prawo do usunięcia dowolnego materiału bez podania przyczyny.

IV. Dane, informacje zawarte na WMASG.pl i ich przetwarzanie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych na WMASG.pl w celach statystycznych przez Redakcję.
 2. Informacje i materiały zawarte na WMASG.pl zostały zebrane lub opracowane przez Redakcję WMASG.pl lub na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów na WMASG.pl
 3. Żadna informacja zamieszona na WMASG.pl nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na WMASG.pl i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

V. Użytkownicy

 1. Użytkownicy zobowiązują się do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji, a także gdziekolwiek indziej na WMASG.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości tych danych Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z WMASG.pl.
 2. Jedna osoba może posiadać tylko JEDNO konto na WMASG.pl. Konta osób posiadających więcej niż jedno konto na WMASG.pl są usuwane.
 3. Hasło użytkownika jest kluczem dostępu na stronę. W interesie użytkownika leży zachowanie go w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z WMASG.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi na WMASG oraz Netykietą, stanowić może to dla Redakcji podstawę do natychmiastowego zamknięcia WMASG.pl dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 5. Zabrania się wykorzystywania WMASG.pl do własnych celów komercyjnych lub promocyjnych bez zgody Redakcji.
 6. Zabrania się prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy.

VI. Zasady szczególne - imprezy, ekipy i formacje

 1. Na łamach WMASG.pl dozwolone jest ogłaszanie imprez i walk airsoft odbywających się wyłącznie na terenach bezpiecznych i zabezpieczonych (nie narażających bezpośrednio zdrowia zarówno uczestników, jak i osób postronnych), oraz dopuszczających udział osób powyżej 18 lat lub w drodze wyjątku, za pozwoleniem prawnych opiekunów osób od lat 16.
 2. Członkowie ekip i formacji zarejestrowanych na WMASG.pl muszą mieć ukończone 16 lat i pośród nich musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Ekipa lub formacja musi liczyć minimum 3 osoby (zarejestrowane lub nie na łamach portalu).

VII. Komis

 1. W treści ogłoszenia muszą znajdować się następujące informacje: przedmiot będący tematem ogłoszenia, cena, kontakt, warunki transakcji oraz zdjęcia oferowanego przedmiotu (jeśli to możliwe).
 2. Na opublikowanych zdjęciach dopuszcza się wyłącznie przedmiot ogłoszenia.
 3. Przedmioty, które można przypisać kilku kategoriom komisu należy zamieścić jedynie w jednej, wybranej przez użytkownika, kategorii.
 4. Oferent decyduje z kim sfinalizuje transakcję i tylko on może decydować o zarezerwowaniu wystawionego w ogłoszeniu przedmiotu.
 5. Niedozwolone jest przesadne wyróżnianie swoich ogłoszeń wielkością, kolorem lub pogrubieniem czcionki. Interpretacja słowa "przesadne" należy wyłącznie do Redakcji.
 6. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie tej samej oferty.
 7. Należy dawać ogłoszenia jedynie związane z airsoftem (repliki, oporządzenie, umundurowanie itd).
 8. Ogłaszać się mogą jedynie osoby prywatne i/lub ekipy. Zakazane są ogłoszenia o charakterze komercyjnym - sklepy/serwisy/firmy.
 9. Kolor czerwony zastrzeżony jest dla moderatorów.
 10. Użytkownik sam odpowiada za usunięcie nieaktualnej oferty (jest to możliwe w edycji ogłoszenia).
 11. Ogłoszenia nie spełniające powyższych wymogów będą kasowane nieodwołalnie i bez ostrzeżeń. Użytkownicy nie będą informowani w żaden sposób o usunięciu ogłoszenia.
 12. WMASG.pl jedynie udostępnia miejsce do zamieszczenia oferty. Nie jest pośrednikiem, ani stroną zawieranej transkacji. Redakcja nie będzie również pośredniczyła w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów między stronami.

VIII. Aliasy WWW i pocztowe

 1. Alias musi odpowiadać nazwie ekipy lub formacji. Podszywanie się pod inne ekipy lub formacje jest zabronione.
 2. Aliasy WWW mogą kierować wyłącznie na stronę właściwej mu ekipy lub formacji.
 3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowaną na stronach, na które kieruje alias.
 4. Redakcja nie gwarantuje ciągłości dostępności aliasu.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo kontrolowania aliasów i odebrania lub zablokowania aliasu w uzasadnionych przypadkach.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na łamach WMASG.pl. Zamieszczenie na WMASG.pl nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z WMASG.pl po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Dodaj do:
 • Facebook

Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.


Wyświetleń: 85837

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane